Công diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Công diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Thời gian: 16/11/2016
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú.
Cụ thể:
 
Suất 1
(15h - 17h30)
Suất 2
(18h - 20h30)
Lớp 1/1 Lớp 3/1
Lớp 1/2 Lớp 3/2
Lớp 1/3 Lớp 3/3
Lớp 1/4 Lớp 3/4
Lớp 1/5 Lớp 3/5
Lớp 2/1 Lớp 4/1
Lớp 2/2 Lớp 4/2
Lớp 2/3 Lớp 4/4
Lớp 2/4 Lớp 4/5
10  Lớp 2/5 10  Lớp 4/6
11  Lớp 2/6 11  Lớp 5/1
12  Lớp 2/7 12  Lớp 5/3
13  Lớp 3/6 13  Lớp 5/4
14  Lớp 4/3 14  Lớp 5/5
15  Lớp 5/2
16  Lớp 5/6