Tổ Chuyên Môn

- Cô Trần Thị Thu Hiền Tổ trưởng tổ 1
- Cô Hồ Huyền Trân Tổ trưởng tổ 2
- Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng tổ 3
- Cô Ngô Thị Hiền Tổ trưởng tổ 4
- Cô Huỳnh Kim Thoa Tổ trưởng tổ 5
 - Cô Vũ Ngọc Bích Tổ trưởng tổ văn phòng