Công Đoàn Trường

         
 
 
 
Chủ Tịch công đoàn
Nguyễn Thị Hoàng Diễm
   
 
 
 
 
Phó Chủ Tịch công đoàn
 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
   
 
 
 
Trưởng ban thanh tra
 Nguyễn Thị Bích Liên