Chi Bộ Đảng

 
 
 
 
Bí thư chi bộ
 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa